Algemene voorwaarden

 1. Al onze leveringen zijn onderworpen aan de hierna vermelde voorwaarden, met uitsluiting van andere voorwaarden, zoals deze die zouden voorkomen op bestelbons of andere documenten van de koper, behoudens uitdrukkelijke andersluidende schriftelijke overeenkomst.
 2. Elke bestelling rechtstreeks door de koper of opgenomen door onze vertegenwoordigers of agenten, is een aankoopaanbod dat geldt voor één maand en dat onderworpen is aan onze algemene voorwaarden.  De overeenkomst komt slechts tot stand na onze uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding van de bestelling. De prijs wordt steeds vastgesteld in functie van de wisselkoers op datum van bestelling. Prijsverhogingen als gevolg van wisselkoersschommelingen, zijn ten laste van de koper. Taxen, administratie-en portkosten worden steeds boven de prijs in rekening gebracht. Afgesloten doch door ons nog niet uitgevoerde overeenkomsten eindigen van rechtswege ingeval van faillissement, concordaat of kennelijk onvermogen van de koper.  In deze gevallen worden alle uitstaande facturatie onmiddellijk eisbaar.
 3. De verkochte goederen worden doorgaans in verschillende deelleveringen geleverd. Alle door ons opgegeven of aanvaarde termijnen, gelden als inlichting en geven de koper geen enkel verhaal, tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. Zelfs indien uitzonderlijk een bijzondere vaste termijn is overeengekomen, worden alle oorzaken van vertraging, die onafhankelijk zijn van onze wil aangezien als overmacht. Hieronder zijn begrepen alle denkbare omstandigheden die de ontvangst van het materiaal, grondstoffen, brandstoffen, vervoer, de levering of fabricatie vertragen, zelf al zijn deze te wijten aan vertraging van onze leveranciers. Indien bepaalde artikelen voor een seizoen globaal onvoldoende in aantal besteld werden, zodat dit artikel niet in productie is gegaan, heeft MOTT bv het recht om de bestelling van dit bepaalde artikel te annuleren, zonder het recht op schadevergoeding voor de klant.
 4. Klachten in verband met de kwaliteit en de conformiteit van de geleverde goederen dienen ons kenbaar worden gemaakt bij aangetekende brief die ons wordt aangeboden binnen de 8 dagen na de levering. Bij gebreke hieraan worden de levering geacht aanvaard te zijn. Deze aanvaarding dekt alle zichtbare gebreken, die na grondig onderzoek kunnen ontdekt worden.  Indien, na aanvaarding, verborgen gebreken aan het licht komen ondanks grondig onderzoek niet konden vastgesteld, aanvaardt de koper dat wij deze gebreken evenmin kenden of konden kennen.  In dit geval zijn wij hoogstens gehouden de gebrekkige levering te vervangen, zonder enige verdere aansprakelijkheid.  De koper verzaakt aan alle verdere mogelijke vorderingen uit dien hoofde.
 5. De koper ziet af van het recht ontbinding van de overeenkomst lasten ons te vorderen, zelfs in geval van bewezen wanuitvoering.
 6. Aan onze leveringsplicht is voldaan bij het ter beschikking stellen van de goederen aan de koper in onze werkplaats of opslagruimte.  Verpakking en transport zijn steeds uitsluitend op last en als risico van de koper, zelfs als wij hierbij bijstand verlenen.
 7. Behoudens afwijkende schriftelijke overeenkomst zijn onze leveringen betaalbaar contant, zonder korting te De Haan of, naar onze keuze tegen rembours. In geval onze facturen 30 dagen na factuurdatum niet zijn betaald, is van rechtswege en zonder ingebrekestelling vanaf factuurdatum een verwijl intrest verschuldigd aan de wettelijke rentevoet, vermeerderd met 2%.  In hetzelfde geval is, eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een forfaitaire en verminderde schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10% van het niet tijdig betaalde factuurbedrag.
 8. Onverminderd hetgeen hoger werd gesteld, blijven alle geleverde goederen onze eigendom tot de volledige betaling ervan. Binnen de 24 uren volgend op ons eerst verzoek, zullen deze goederen ons door de koper worden terugbezorgd.  Bij gebreke hieraan kunnen ze door ons worden afgehaald waar ze zich bevinden, kosten ten laste van de koper.
 9. Indien de koper nalaat bestelde goederen af te halen of in ontvangst te nemen of indien een bestelling door de koper geannuleerd wordt, hebben wij de keuze ofwel de uitvoering van de overeenkomst te vervolgen of wel de verbreking van de overeenkomst door de koper vast te stellen en te aanvaarden ofwel de ontbinding van de overeenkomst te vervolgen.  Ingeval wij de verbreking van de overeenkomst door de koper aanvaarden, zowel als in geval van ontbinding van de overeenkomst, is de koper ten titel van forfaitaire schadevergoeding ons een bedrag aan één derde van de vastgestelde verkoopprijs van de bestelde goederen te betalen. In deze gevallen worden daarenboven al onze uitstaande facturatie onmiddellijk eisbaar.
 10. Indien door ons kleinhandelsverkoopprijzen zijn vastgesteld, dient de koper deze te respecteren.
 11. Gebeurlijke geschillen zullen uitsluitend beslecht worden door de Rechtbanken van het arrondissement Brugge, onder gelding van het Belgisch recht, met uitzondering-enkel wat het toepasselijk recht betreft- van de geschillen die betrekking zouden hebben op ons eigendoms-voorbehoud, waarop het recht van de woonplaats of van de zetel van de koper van toepassing is.